346 druhov, 171 nafotených (len región Turiec). Stránka sa aktualizuje. Zdroje audionahrávok: Vtáctvo – xeno-canto, cicavce – natura2000.sk

zriedkavé / vzácne druhy

Korytnačky a iné

Slovenský názovFotoAudioVideoPopis
Korytnačka písmenková
Rak riečny

Obojživelníky a plazy

Slovenský názovFotoAudioVideoPopis
kunka červenobruchá (žaba)
kunka žltobruchá (žaba)
mlok bodkovaný (mlok)
mlok hrebenatý (mlok)
mlok karpatský (mlok)
ropucha bradavičnatá (žaba)
rosnička zelená (žaba)
salamandra škvrnitá (mlok)
skokan hnedý (žaba)
skokan zelený (žaba)
slepúch lámavý
jašterica múrová
jašterica krátkohlavá
jašterica živorodá
užovka hladká (had)
užovka obojková (had)
užovka fŕkaná (had)
užovka stromová (had)
vretenica severná obyčajná (had)
skokan ostropyský (žaba)
skokan rapotavý (žaba)
skokan štíhly (žaba)
ropucha zelená (žaba)
ropucha krátkonoha (žaba)
hrabavka škvrnitá (žaba)
slepúch východný
mlok horský (mlok)

Cicavce

Slovenský názovFotoAudioVideoPopis
bielozúbka krpatá
diviak lesný
dulovnica menšia
hraboš močiarny
hraboš poľný
hrabošík podzemný
hranostaj čiernochvostý
hrdziak lesný
hryzec vodný
jazvec lesný
jeleň lesný
jež bledý
kamzík fatranský
krt obyčajný
kuna lesná
kuna skalná
lasica mäsožravá
líška hrdzavá
mačka divá
medveď hnedý
medvedík čistotný
muflón lesný
myška drobná
myšovka horská
netopier brandtov (netopier)
netopier brvitý (netopier)
netopier fúzatý (netopier)
netopier hrdzavý (netopier)
netopier ostrouchý (netopier)
netopier pobrežný (netopier)
netopier riasnatý (netopier)
netopier veľkouchý (netopier)
netopier veľký (netopier)
netopier vodný (netopier)
ondatra pižmová
piskor lesný
piskor malý
piskor obyčajný
plch lesný
plch lieskový/pĺšik
plch sivý
plch záhradný
podkovár malý (netopier)
podkovár malý (netopier)
psík medvedíkovitý
raniak hrdzavý (netopier)
rys ostrovid
ryšavka krovinová
ryšavka obyčajná
ryšavka tmavopása
ryšavka žltohrdá
srnec lesný
tchor svetlý
tchor tmavý
ucháč sivý (netopier)
uchaňa čierna (netopier)
večernica malá (netopier)
večernica pestrá (netopier)
večernica pozdná (netopier)
večernica severská (netopier)
veverica stromová
vlk dravý
vydra riečna
zajac poľný
králik divý

Vtáctvo a sovy

Slovenský názovFotoAudioVideoPopis
bažant obyčajný
belorítka obyčajná
beluša malá
beluša veľká
bocian biely
bocian čierny
bojovník bahenný
brehuľa hnedá
brhlík obyčajný
bučiačik močiarny
bučiak veľký
cíbik chochlatý
chochláč severský
chochlačka bielooká
chochlačka sivá
chochlačka vrkočatá
chochlačka morská
čajka bielohlavá
čajka čiernohlavá
čajka malá
čajka smejivá
čajka sivá
čajka tmavá
čajka tmavá anglická severomorská
čajka žltonohá
červenák karmínový
červienka obyčajná
čorík bahenný
čorík bielokrídly
čorík čierny
dážďovník obyčajný
drozd čierny
drozd červenkavý
drozd čvíkotavý
drozd kolohrivec
drozd plavý
drozd trskota
dudok chochlatý
ďateľ bielochrbtý
ďateľ malý
ďateľ hnedkavý
ďateľ prostredný
ďateľ veľký
ďubník trojprstý
glezg hrubozobý
hadiar krátkoprstý (dravec)
haja červená (dravec)
haja tmavá (dravec)
havran čierny
hlaholka severská
hlucháň hôrny
holub hrivnák
holub plúžik
hrdzavka potápavá
hus bieločelá
hus divá
hus siatinná
húska štíhla
hýľ lesný
hrdlička poľná
hrdlička záhradná
hvizdák malý
hvizdák veľký
chavkoš nočný
chrapkáč poľný
chriašť malý
chriašť bodkovaný
chriašteľ vodný
jariabok hôrny
jastrab krahulec (dravec)
jastrab veľký (dravec)
kačica divá
kačica hvizdárka
kačica chrapačka
kačica chrapka
kačica chripľavka
kačica mandarínska
kačica lyžičiarka
kačica ostrochvostá
kamenár strakatý
kanárik poľný
kaňa močiarna (dravec)
kaňa popolavá (dravec)
kaňa sivá (dravec)
kaňa stepná (dravec)
kalužiak močiarny
kalužiak červenonohý
kalužiak sivý
kalužiak perlavý
kalužiak štíhly
kalužiak tmavý
kalužiačik malý
kavka tmavá
kazarka pestrá
kôrovník dlhoprstý
kôrovník krátkoprstý
králik ohnivohlavý
králik zlatohlavý
kršiak rybár (dravec)
kulík piesočný
kulík riečny
kulík vrchovský
kulík zlatý
lelek lesný
jarabica poľná
kolibkárik čipčavý
kolibkárik spevavý
kolibkárik sykavý
kormorán veľký
krivonos smrekový
krkavec čierny
krutohlav hnedý
kúdeľníčka lužná
kukučka obyčajná
kuvičok vrabčí (sova)
kuvik obyčajný (sova)
labuť spevavá
labuť veľká
lastovička obyčajná
ležiak úhorový
lyska čierna
ľabtuška hôrna
ľabtuška lúčna
ľabtuška červenohrdlá
ľabtuška vrchovská
ľadovka dlhochvostá
močiarnica mekotavá
močiarnička tichá
mlynárka dlhochvostá
muchárik bielokrký
muchárik malý
muchárik čiernohlavý
muchár sivý
murárik červenokrídly
myšiak lesný (dravec)
myšiak hrdzavý (dravec)
myšiak severský (dravec)
myšiarka ušatá (sova)
myšiarka močiarna (sova)
orešnica perlavá
oriešok obyčajný
orliak morský (dravec)
orol kráľovský (dravec)
orol krikľavý (dravec)
orol skalný (dravec)
ostrohárka severská
pôtik kapcavý (sova)
penica čiernohlavá
penica jarabá
penica obyčajná
penica popolavá
penica slávikovitá
pinka obyčajná
pinka severská (ikavec)
pipiška chochlatá
plamienka driemavá (sova)
pobrežník malý
pobrežník krivozobý
pobrežník obyčajný
pobrežník sivý
potápač malý
potápač prilbatý
potápač prostredný
potápač veľký
potáplica stredná
potápka červenokrká
potápka čiernokrká
potápka chochlatá
potápka malá
potápka ušatá
prepelica poľná
pŕhľaviar červenkastý
pŕhľaviar čiernohlavý
rybár riečny
rybárik riečny
sedmohlások obyčajný
slávik obyčajný
slávik modrák
slávik veľký
sliepočka vodná
sluka hôrna
snehuľka severská
skaliarik sivý
sojka obyčajná
sokol kobec (dravec)
sokol kobcovitý (dravec)
sokol lastovičiar (dravec)
sokol myšiar (dravec)
sokol sťahovavý (dravec)
sova obyčajná (sova)
sova dlhochvostá (sova)
stehlík čečetka
stehlík čížik
stehlík obyčajný
stehlík konôpka
stehlík zelený
straka čiernozobá
strakoš červenohlavý
strakoš obyčajný
strakoš veľký
strnádka lúčna
strnádka obyčajná
strnádka trstinová
strnádka žltá
sup bielohlavý (dravec)
svrčiak riečny
svrčiak slávikovitý
svrčiak zelenkavý
sýkorka belasá
sýkorka čiernohlavá
sýkorka chochlatá
sýkorka uhliarka
sýkorka veľká
šabliarka modronohá
škorec obyčajný
škovránok poľný
škovránik stromový
tesár čierny
tetrov hoľniak
trasochvost biely
trasochvost horský
trasochvost žltohlavý
trasochvost žltý
trsteniarik bahenný
trsteniarik malý
trsteniarik obyčajný
trsteniarik veľký
turpan tmavý
uškárik vrchovský
včelár lesný (dravec)
včelárik zlatý
vlha obyčajná
vodnár potočný
volavka popolavá
volavka purpurová
vrabec domový
vrabec poľný
vrana popolavá
vrana čierna
vrchárka červenkastá
vrchárka modrá
výr skalný (sova)
zelienka obyčajná
žeriav popolavý
žlna sivá
žlna zelená
žltochvost hôrny
žltochvost domový
turpan čierny
stehlík horský
fúzatka trstinová
cíbik stepný
pastier ružový