blog

Mokrade Turca

Všeobecne

V našich podmienkach za mokraď považujeme každé miesto, kde sa nachádza voda – pramenisko, rieka, potok, lužný les, rašelinisko, slatina, mokrá lúka ale aj mláka na ceste, v ktorej žijú mloky, rybníky, priehrady. Pre človeka majú význam všetky. Veď voda tvorí 60 percent jeho tela, potrebujú ju rastliny a živočíchy ktoré sú jeho potravou. Z hľadiska ochrany prírody majú význam najmä tie, na ktoré sú viazané vzácne biotopy a žijú v nich a na nich chránené a ohrozené druhy živočíchov a rastlín. Stále viac ľudí chce spoznávať práve tieto hodnoty mokradí – často zohrávajú estetickú funkciu v krajine – leknami zarastené rameno rieky, slatina so záhonom krásne kvitnúcich orchideí a poletujúcimi vážkami, mnohých zaujme aj mláka pri lesnej ceste s plávajúcimi kunkami a mlokmi. Záujem vzbudzujú priehrady a rybníky s kŕdľami pestrých kačíc rôznych druhov, kulíkmi pobehujúcimi po štrkových brehoch, potápkami miznúcimi pod hladinou s mláďatkami nosiacimi sa na ich chrbte.

Mokrade sú prírodným zdrojom pitnej vody. Ich ďalšou funkciou je zadržiavanie vody v krajine. Počas dažďov sa voda kumuluje v rašeliniskách, v potokoch a lužných lesoch, v čase sucha pomaly vodu uvoľňuje do okolia. Meandrujúci vodný tok s vyvinutým brehovým porastom zachytáva množstvo vody, zvyšuje samočistiacu schopnosť vody, pôsobí aj protipovodňovo. Regulovaným tokom odteká voda rýchlo z krajiny a konečným dôsledkom je jej vysušovanie. Aj toto, spolu so znečistením vodných zdrojov a odvádzaním vody priamo z prameňov vodných tokov, vedie k nedostatku vody najmä v letnom období. Ovplyvňujú aj mikroklimatické podmienky, napr. pri vyparovaní vo veľkých horúčavách dochádza k ochladzovaniu okolia, čo vedie k prúdeniu vzduchu v dôsledku vyrovnávania teplôt.

Na mokrade je potravne alebo spôsobom rozmnožovania viazané množstvo živočíchov. Najväčšiu skupinu tvoria bezstavovce (napr. mäkkýše, kôrovce, hmyz). Zo stavovcov sú najpočetnejšie ryby, obojživelníky využívajú mokrade minimálne v čase rozmnožovania. Na vodné biotopy sú viazané niektoré druhy plazov, z cicavcov je to napr. vydra a bobor. Mokrade poskytujú možnosti na hniezdenie a potravinovú bázu širokému spektru vtáčích druhov. Väčšie vodné plochy využívajú vtáci ako ťahové zastávky počas migrácie.

Turiec

Mokrade Turca sú chránená ramsarská lokalita s plochou viac ako 750 ha (vrátane ochranného pásma), pozostávajúcou z niekoľkých menších celkov – národných prírodných rezervácií: Turiec, Kláštorské lúky, Rakšianske rašelinisko a chránených areálov: Jazierko pri Jazernici, Ivancínske močiare, Diviacke kruhy, Žarnovica.

Mokrade boli 17. februára 1998 zaradené medzi ramsarské lokality – teda do Zoznamu medzinárodne významných mokradí. Majú medzinárodný význam vďaka mimoriadnej rozmanitosti bentosu (drobné organizmy žijúce na dne vôd), výskytu vzácnych a ohrozených mokraďových rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev, jedinečných ekosystémov, vedeckému a hydrologickému významu. Turiec je jedným z mála európskych tokov, ktoré si dodnes zachovali charakter prirodzenej rieky. Je to v podstate ekosystém podhorskej rieky s brehovými porastami a priľahlými mokradami (stromová a krovinná vegetácia v zátopovom území, podmáčané lúky, slatiny, močiare, rybníky) Tieto mokrade vytvárajú nevyhnutné životné podmienky pre rastliny a živočíchy.

Ivančinské močiare – územie s významnou funkciou refúgia močiarnych druhov rastlín, vodných vtákov, obojživelníkov, vodných a močiarnych bezstavovcov a ich spoločenstiev.

Kláštorské lúky – národná prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1974, výmera 86,0 ha. Ochrana zostatku vlhkomilných spoločenstiev v pobrežnej zóne rieky Turiec. Výskyt viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Významná botanická lokalita, migračná lokalita sťahovavého vtáctva.

Ivančiná – obec, doložená r. 1423, je však oveľa staršia. Slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej. Ranogotický kostol zo začiatku 14. stor., upravený po r. 1430, veža zo 17. storočia. Kúria pôvodne renesančná zo začiatku 17. stor., úplne prestavaná v 20. stor. Kostol z r. 1920-1930 postavený na mieste staršieho artikulárneho, vnútorné zariadenie zo starého kostola.

V letnom období tu vyvádzajú svoje mláďatá napr. Kane Popolavé (Circus pygargus), Myšiarky Močiarne (Asio flammeus) a iné. V zimnom období sa tu cez deň ukrývajú už spomínané Myšiarky Močiarne a nocujú tu zimní hostia – Kane Sivé (Circus cyaneus).

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *