Kuvičok vrabčí

Glaucidium passerinum

Je to naša najmenšia sova. Na Slovensku hniezdi vo vyšších pohoriach, od 410 m n. m. po hornú hranicu lesa. Výskyt druhu je limitovaný na pohoria s prevahou ihličnatých porastov (najmä smrek, jedľa, menej borovica). Vysoké denzity dosahuje v starších smrečinách, jedľovo-bukových a jedľových porastoch. Druh obýva rôznoveké porasty vysokej diverzity nad 50 r. s dostatkom dutín (najmä po ďatloch), ktoré využíva na hniezdenie a niekedy aj na ukrývanie potravy. Dôležité sú niektoré štruktúrne komponenty habitátu, ako napr. otvorené plochy (lúky, svetliny), výskyt hustých ihličnatých mladín a košatých smrekov či jedlí pre denný úkryt, ako aj prítomnosť vody v teritóriu.

Hniezdi jednotlivo, samec sa zdržuje po celý rok v hniezdnom reviry. Od začiatku marca sa ozýva nápadne často a samica mu odpovedá. Samec vletuje do hniezdnej dutiny a ihneď z nej vyzerá von, pričom sa ozýva. Párenie prebieha na vetve, najčastejšie na večer a za svitania.

Hniezdo je vždy umiestnené v stromovej dutine, najčastejšie po ďatlovi veľkom. Dutina je bez akejkoľvek výstelky, zbytky peria a koristi bývajú denne odstraňované.

U nás začína so znáškou koncom apríla a začiatkom mája, hniezdi 1x v roku. Znáša 3 – 6 vajec, ktoré sú čisto biele so slabým leskom.

Hniezdna populácia na Slovensku je odhadovaná na 1000 – 1500 hniezdnych párov. Likvidácia starých porastov znemožňuje druhu prežiť. Na druh negatívne vplýva aj odstraňovanie dutinových stromov z porastov, kompetícia s inými druhmi obsadzujúcimi dutiny (Sturnus vulgaris, Glis glis), ako aj predačný tlak, najmä Strix aluco, menej Strix uralensis. Negatívne na denzitu druhu pôsobí aj pestovanie monokultúr.