Kuvičok vrabčí

Glaucidium passerinum Je to naša najmenšia sova. Na Slovensku hniezdi vo vyšších pohoriach, od 410 m n. m. po hornú hranicu lesa. Výskyt druhu je limitovaný na pohoria s prevahou ihličnatých porastov (najmä smrek, jedľa, menej borovica). Vysoké denzity dosahuje v starších smrečinách, jedľovo-bukových a jedľových porastoch. Druh obýva rôznoveké porasty vysokej diverzity nad 50 r. s dostatkom dutín (najmä po ďatloch), ktoré využíva na hniezdenie a niekedy aj na ukrývanie potravy. Dôležité sú niektoré štruktúrne komponenty habitátu, ako napr. otvorené plochy (lúky, svetliny), výskyt hustých ihličnatých mladín a košatých…